Medieplanering

Folkbibliotekens utbud ska enligt bibliotekslagen präglas av allsidighet och kvalitet, hur speglas det i våra medieplaner? Urval, förvärv, gallring av fysiska och digitala medier hänger ihop. Möjligheten till fjärrlån är också en aspekt att ta hänsyn till.

Medieförsörjningsfrågor är ständigt aktuella och arbete med medieplanering har pågått och pågår på många bibliotek. Samarbete sker nationellt och även i många regioner har ett ökat mediesamarbete växt fram. Medielandskapet är stadd i förändring och vi vill här ge några tips på aktuell litteratur, aktuella utredningar, nationella aktörer samt goda exempel.

Nationella aktörer:

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är en resurs för alla bibliotek. Vi arbetar med kompletterande medieförsörjning och förmedlar lån både från Umeå stadsbiblioteks och från depåbibliotekets mediebestånd.

Vill du veta mer och/eller diskutera metodutveckling och medieförsörjningsfrågor kontakta oss gärna eller titta in på vår sida om inspirationsdag för bibliotekspersonal.

Kungliga biblioteket

Kungl. biblioteket har en viktig roll i att stödja, samordna och bevaka utvecklingen av fjärrlåneverksamheten samt att formulera övergripande rekommendationer för denna.

Internationella biblioteket IB

Internationella bibliotekets lånecentral har till uppgift att komplettera Sveriges folkbiblioteks bokbestånd med litteratur på andra språk än svenska. Undantag är de nationella minoritetsspråken, de nordiska språken samt engelska, franska och tyska.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral för tillgängliga medier där det digitala biblioteket legimus.se är navet i verksamheten. Ett särskilt uppdrag är att ge studerande på högskola tillgång till anpassad studielitteratur.