Grep och spade som lutar mot en björk.

Medieplanering och gallring för bibliotekspersonal, en inspirationsdag

Sveriges depåbibliotek och lånecentral har ett uppdrag av Kungliga biblioteket att stödja och hjälpa folkbiblioteken vad gäller gallring och mediestrategiskt arbete i stort. Medieplanering, gallringsarbete och strategier för mediesamlingarna är ju inget nytt men är ändå ständigt en balansgång mellan resurser av tid, struktur och praktiskt genomförande.

Tillsammans med regionbibliotek eller på förfrågan ordnar vi fortbildning för kommunbibliotekens personal. Innehållet i träffarna utformas i samråd med beställande kommun/region.

Några förslag på innehåll:

  • Mediestrategiskt arbete som helhet, riktlinjer och styrande dokument, bibliotekets uppdrag och målgrupper
  • Vad är en medieplan? Inköpsplan? Gallringsplan?
  • Kom-i-gång med gallringsarbetet. Syfte och mål med gallringsprocessen, gallringens betydelse i beståndsutvecklingsprocessen
  • Gallringsmetoder och kriterier samt några tumregler
  • Gallra med modellen CREW som utgår från Deweysystemet

Riktlinjer för gallring och medieplanering med utgångspunkt från CREW-modellen (pdf).