Upphovsrätt.

Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande

Upphovsrätt – copyright på engelska – är ensamrätten till en intellektuell prestation i olika former. Förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt. De flesta känner till att musik, texter och filmer kan skyddas av upphovsrätten, men att även till exempel datorprogram, byggnadskonst eller brukskonst kan skyddas av upphovsrätt vet nog inte alla.

Tre konventioner berör den svenska upphovsrätten ur ett internationellt perspektiv. Bernkonventionen (BK) för skydd av konstnärliga och litterära verk, Världskonventionen (VK) om upphovsrätt och Romkonventionen (RK) om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag. Sverige är anslutet till samtliga tre konventioner.

Genom att stater, som exempelvis Sverige, undertecknar konventionerna är man också beredd att ge utländska upphovsmän skydd i sitt land. Enligt BK har en upphovsman skydd för sina verk i alla konventionsländer utan några formaliteter som exempelvis krav på verkregistrering.

Vad innebär upphovsrätten?

Hur vet jag vad som är lagligt eller olagligt? Hur går man egentligen tillväga för att inte bryta mot upphovsrätten? Mycket av det material som finns i bibliotekens och arkivens samlingar skyddas av upphovsrätt och vanliga upphovsrättsliga bestämmelser gäller för materialet.

Bonus Copyright Access
en upphovsrättsorganisation utan vinstintresse, som bildades 1973. När det gäller bibliotek och arkiv finns det undantag på kravet på tillstånd för kopiering. Bestämmelsen som reglerar de allmänna arkivens och bibliotekens rätt att kopiera finns i 16 § upphovsrättslagen – det så kallade biblioteksundantaget.

Patent- och registreringsverket
Här finns mycket information om upphovsrätten, till och med en Upphovsrättskola, med spel och övningar för lärare och elever. Läs även om Herrelösa verk som är ett verk vars rättsinnehavare är okänd eller inte går att nå och om det europeiska upphovsrättsdirektivet, som EU:s ministerråd röstade igenom den 15 april 2019.

Att tänka på vid publicering

En författare har alltid upphovsrätten till sin text, dvs dels den ideella upphovsrätten, och dels den ekonomiska rätten. Den ideella rätten går inte att förhandla om men den ekonomiska rätten går att sälja eller överlåta till exempelvis ett förlag eller en vetenskaplig tidskrift. Man kan till exempel publiceras Open Access eller välja att sätta en eller flera licenser på sin text.

Open Access (OA)
Det innebär att forskningsresultat publiceras fritt tillgängligt på internet. Det finns flera fördelar med OA. Forskningsresultat sprids snabbare och får större genomslagskraft vilket innebär fördelar både för forskarna och för samhället som kan dra nytta av nya forskningsresultat. Ett vanligt argument för Open Access är att den forskning som bedrivs med offentliga medel också skall göras tillgänglig för allmänheten.

Med fri tillgång menas att det är fritt för var och en att läsa, ladda ned, skriva ut, kopiera och sprida ett verk förutsatt att upphovsmannen på lagenligt vis alltid tillkännages. Det är framförallt forskningsartiklar och konferensbidrag som publiceras Open Access, men även rådata, metadata, källmaterial, bildmaterial i digitalt format, multimedia, osv berörs av Open Access. Kungliga biblioteket har producerat ett antal filmer om OA.

Creative Commons
är en ideell organisation som erbjuder upphovsmän lämpliga licenser för konstnärliga verk och på så sätt  göra det möjligt att dela med sig av sitt material. Det finns ett förenklat schema som man kan använda för att välja licens, men vill man fördjupa sig i licenser och upphovsrätt kan man läsa mer här: Creative Commons for Educators and Librarians. Skolverket har gett ut en broschyr som sammanfattar hur CC-licenser fungerar.