Slarviga högar med böcker.

Lästips för urvalsfrågor

Bibliotekslag 2013:801

FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter (pdf).

FN: konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (pdf).

Hirschfeldt, Johan, Biblioteken – en femte funktion i den demokratiska rättsstaten (kapitel 3 ur Den femte statsmakten) (pdf).
(2017). Kungliga biblioteket. ISBN 978-91-7000-342-4

Löpa linan ut, en strategisk modell i åtta steg som hjälper chefen att planera och genomföra en implementering av barnkonventionen i hela verksamheten. Skriften har tagits fram av de regionala biblioteksverksamheterna i Sörmland, Gävleborg, Örebro och Östergötland i samarbete med folkbibliotekschefer från respektive län.

Reutermo, Censur på bibliotek (pdf), En kvalitativ studie av kontroversiella medier på folkbibliotek. Masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet. 2019. ISSN 1650-4267

Sjöberg, Jesper, Mediestrategiska dilemman i  rättslig belysning (pdf): en analys av JO:s hantering av fyra biblioteksärenden. Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan i Borås. 2018

Söderlind, Åsa & Elf, Gullvor, ”Vi arbetar i medborgarens tjänst” (pdf) – en kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument, (2014), Svensk biblioteksförening. ISBN 978-91-976012-4-5